Miljöpolicy

Antagen 2018-11-15

Vår grundläggande ambition är att aktivt, strukturerat och målinriktat arbeta med miljöfrågor i alla led av verksamheten. Vi integrerar miljöarbetet på ett naturligt sätt, med syfte att främja en god boendemiljö och hållbart miljötänkande.

Inom ByggTema Fastigheter tillämpar och följer vi gällande lagar, föreskrifter och regelverk. Vi ska vara delaktiga i att bidra till hållbara normer och värderingar inom vårt verksamhetsområde och förhålla oss väl till krav och behov som våra intressenter har.

ByggTema Fastigheter använder material, metoder och resurser som har minsta möjliga miljöpåverkan och på ett ansvarsfullt sätt. Vi skall prioritera leverantörer och samarbetspartners som har en sund och miljömedveten verksamhet.

Vi kartlägger och hanterar risker och möjligheter, för att både förebyggande och under pågående verksamhet arbeta för att utgöra så liten miljöpåverkan som möjligt och bidra till ett hållbart samhälle med naturliga kretslopp.

Ett aktivt förbättringsfrämjande arbete och strukturerad hantering av mål och måluppföljning ger ett anpassat miljöarbete under ständig utveckling och förbättring.

ByggTema Fastigheter uppmuntrar all personal i verksamheten till engagemang och ansvarstagande för miljö och hälsa i det dagliga arbetet och skapar förutsättningar för att ta tillvara personalens deltagande i miljöarbetet.

Vår ambition är att hyresgäster hos ByggTema Fastigheter ska inspireras till att ta ansvar och känna engagemang för miljön och boendemiljön.